Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (lóng)
  thức ăn; món ăn
  there was lots of nosh at the party
  ở bữa tiệc có khối món ăn đấy
  (số ít) bữa ăn qua loa vội vàng
  we'll have a [quick] nosh, then start out
  chúng tôi ăn qua loa vội vàng rồi lên đường
  Động từ
  (lóng)
  ăn

  * Các từ tương tự:
  nosh-up, nosher