Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assembly shop /ə'sembli'ʃɔp/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    phân xưởng lắp ráp