Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclave /'kɒŋkleiv/  

  • Danh từ
    buổi họp riêng (ví dụ buổi họp hồng y giáo chủ để bầu giáo hòang)
    meet in conclave
    dự buổi họp riêng