Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assembly-room /ə'semblirum/  

  • Danh từ
    phòng họp hội nghị
    phòng liên hoan, phòng nhảy