Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hội nghị tôn giáo

    * Các từ tương tự:
    synodal, synodic, synodical