Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uỷ viên hội đồng lập pháp (ở một số bang)