Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directory /di'rektəri/  /dai'rektəri/

  • niên giám điện thoại
    danh bạ (một vùng…)

    * Các từ tương tự:
    directory tree