Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

councillor /'kaʊnsələ[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ councilor)
    ủy viên hội đồng