Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ủy ban
  the transport committee
  ủy ban vận chuyển
  a committee member
  thành viên ủy ban

  * Các từ tương tự:
  committee stage, committee-man, committee-room, committee-woman, committeeman