Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commode /kə'məʊd/  

  • Danh từ
    ghế [ngồi] đi tiểu
    tủ com-mốt