Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cupboard /'kʌpbəd/  

 • tủ búp phê, tủ
  kitchen cupboard
  cái chạn
  they ask for more fund but the cupboard is bare
  họ đề nghị thêm tiền, nhưng tủ hiện nay trống rỗng
  cupboard love
  tình cảm vờ vịt (của trẻ em, nhằm vòi cái gì đó)
  it's only cupboard loveshe wants some sweets
  đó chỉ là tình cảm vờ vịt, nó muốn mấy cái kẹo đấy
  a skeleton in the cupboard