Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabinet-making /'kæbinit,meikiɳ/  

  • Danh từ
    (như) cabinet-work-(đùa cợt) sự lập chính phủ mới