Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compartment /kəm'pɑ:tmənt/  

 • Danh từ
  ngăn; buồng
  we sat in a second-class compartment
  chúng tôi ngồi trong buồng hạng hai (xe lửa…)
  the ice compartment in a fridge
  ngăn nước đá trong tủ lạnh

  * Các từ tương tự:
  compartmental, compartmentalization, compartmentalize, compartmentalise