Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lean-to /'li:ntu:/  

  • Danh từ
    chái nhà
    they keep hens in a lean-to at the end of the garden
    họ nhốt gà trong chái nhà ở cuối vườn