Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự để rơi; sự rơi; cái rơi xuống
    sự lột (da...); cái lột ra