Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quán, quầy (ở chợ…)
  phòng
  a telephone booth
  phòng điện thoại công cộng
  a polling booth
  phòng bỏ phiếu