Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  đơn giản hóa
  đơn giản hóa chỉ dẫn để trẻ con cũng hiểu được
  that will simplify my task
  cái đó sẽ đơn giản hóa công việc của tôi