Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elucidate /i'lu:sideit/  

 • Động từ
  làm sáng tỏ, giải thích
  elucidate a problem
  giải thích một vấn đề
  you have not understoodallow me to elucidate
  anh chưa hiểu, cho phép tôi giải thích nhé