Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đá mài
  Động từ
  mài bằng đá mài

  * Các từ tương tự:
  honest, honest-to-goodness, honestly, honesty, honewort, honey, honey eater, honey locust, honey sucker