Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

honest-to-goodness /,ɒnistə'gʊdnis/  

  • Tính từ
    (thngữ)
    chân thật, thẳng thắn