Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centralize /'sentrəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    tập trung
    quy về trung ương

    * Các từ tương tự:
    centralize, centralise, centralized design, centralized routing, centralizer