Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tập trung
  concentrated fire
  hỏa lực tập trung
  cô đặc
  a concentrated solution
  một dung dịch cô đặc