Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  (thường không dùng ở thì tiếp diễn) là điển hình của
  phẩm chất cao là nét điển hình của toàn bộ công việc của anh ta
  điển hình hóa
  in this book we have tried to typify the main classes of verbs
  trong cuốn sách này, chúng tôi cố gắng điển hình hóa các lớp động từ chính