Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personify /pə'sɒnifai/  

 • Động từ
  (-fied)
  nhân cách hóa
  trong thơ ca, mặt trời và mặt trăng thường được nhân cách hóa
  là hiện thân của
  ông ta là hiện thân của sự tôn thờ đồng tiền