Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật)hình mõm chó
    Ngoại động từ
    đóng vai
    giả vờ là (người khác)