Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personalize /'pɜ:sənəlaiz/  

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động) cá nhân hóa (bằng cách ghi địa chỉ hay tên họ viết tắt vào)
  những chiếc khăn tay được cá nhân hóa bằng tên họ viết tắt của chị ta
  nhân cách hóa
  we don't want to personalize the issue
  chúng ta không cần nhân cách hóa vấn đề