Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cách viết khác humanise
  /'hju:mənaiz/
  Động từ
  nhân tính hóa

  * Các từ tương tự:
  humanize