Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

actualize /'æktjuəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    thực hiện, biến thành hiện thực
    (nghệ thuật) mô tả rất hiện thực