Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hợp nhất
  hợp nhất trường học tư vào hệ thống giáo dục nhà nước
  hòa hợp
  các tòa nhà hòa hợp với cảnh quan
  hội nhập
  những người nước ngoài nhập cư chưa thật hội nhập với dân địa phương

  * Các từ tương tự:
  integrated, integrated circuit, integrated software