Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vẽ (chân dung)
  một bức tranh vẽ anh ta như một anh hề
  tả, mô tả
  cuốn tiểu thuyết của bà ta mô tả đời sống ở Luân Đôn hiện đại

  * Các từ tương tự:
  depicter, depiction, depictive, depictor, depicture