Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illustrate /i'ləstreit/  

 • Động từ
  minh họa
  illustrate a lecture
  minh họa một bài thuyết trình
  một cuốn sách giáo khoa có minh họa tốt
  minh chứng
  to illustrate my point I have done a comparative analysis
  để minh họa cho vấn đề của tôi, tôi đã làm một sự phân tích so sánh
  lối xử sự như vậy đã minh chứng cho tính ích kỷ của anh