Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emblazon /im'bleizn/  

 • Động từ
  (cách viết khác blazon)
  trang trí phù hiệu
  tấm khiên được trang trí hình rồng

  * Các từ tương tự:
  emblazoner, emblazonment, emblazonry