Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ, cũng grangerise
    minh hoạ sách bằng bản khắc và ảnh lấy ở các tác phẩm khác