Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giới thiệu (bản tin tức, người nói chuyện …) trên ti vi hay radio