Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  (cũ hoặc đùa) vui chơi
  họ vui chơi tận đến sáng
  revel in [doing] something
  lấy làm thích thú, lấy làm khoái chí (khi làm việc gì khó chịu hoặc việc gì mà người khác không khoái gì)
  revel in scandal
  lấy làm thích thú gây ra một vụ tai tiếng
  nó có vẻ khoái chí khi gây ra đau khổ
  Danh từ
  (thường số nhiều) (cũ)
  cuộc vui chơi ồn ào; cuộc truy hoan

  * Các từ tương tự:
  revelation, revelationist, revelator, reveler, reveller, revelling, revelry