Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khách, khách mời
  the guest of honour at a banquet
  vị khách danh dự tại một buổi tiệc
  an uninvited guest
  khách không mời mà đến
  a guest singer
  ca sĩ khách mời
  những nhà khoa học đến thăm đất nước này với tư cách là khách mời của chính phủ
  khách trọ (khách sạn)
  khách sạn này có đủ phòng tiếp nhận 500 khách trọ
  be my guest
  xin cứ tự nghiên (dùng để trả lời đồng ý cho một yêu cầu)
  "may I see the newspaper?" "be my guest
  " "tôi xem nhờ tờ báo được không ạ?" "xin cứ tự nhiên"
  Động từ
  (+ on) (khẩu ngữ)
  xuất hiện như là một khách mời (trên vô tuyến truyền hình hoặc chương trình phát thanh)

  * Các từ tương tự:
  guest computer, guest-card, guest-chamber, guest-house, guest-insect, guest-night, guest-room, guestship, guestwise