Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guest-chamber /'gest tʃeimbə/  

  • -room) /'gestrum/*
    danh từ
    phòng dành cho khách