Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guest-house /'gest haus/  

  • Danh từ
    nhà trọ