Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guest-room /'gestrum/  

  • Danh từ
    buồn ngủ dành cho khách (trong một gia đình)