Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guest-card /'gestkɑ:d/  

  • Danh từ
    giấy đăng ký ở trọ (tại khách sạn)