Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guest-night /'gestnait/  

  • Danh từ
    đêm liên hoan có mời khách (ở một câu lạc bộ…)