Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entertaining /,entə'teiniη/  

 • Tính từ
  thú vị
  a very entertaining film
  một bộ phim rất thú vị

  * Các từ tương tự:
  entertainingly