Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hài hước; hóm hỉnh
  a humorous writer
  nhà văn hài hước
  a humorous remark
  một nhận xét hóm hỉnh

  * Các từ tương tự:
  humorously, humorousness