Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

side-splitting /'saidsplitiŋ/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    làm cười vỡ bụng