Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất thích thú
  a hilarious account of their camping holiday
  bài tường thuật buổi tối đi cắm trại ngày nghỉ của họ
  vui nhộn
  a hilarious party
  buổi liên hoan vui nhộn

  * Các từ tương tự:
  hilariously, hilariousness