Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hilariousness /hi'leəriəsnis/  

  • Danh từ
    tính vui vẻ, tính vui nhộn