Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hilariously /hi'leəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất thích thú
    [một cách] vui nhộn