Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocose /dʒə'kəʊs/  

  • Tính từ
    hài hước; khôi hài

    * Các từ tương tự:
    jocosely, jocoseness