Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocosely /dʒə'kəʊsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khôi hài