Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocular /'dʒɒkjʊlə[r]/  

  • Tính từ
    vui đùa

    * Các từ tương tự:
    jocularity, jocularly